ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

>
xc
v
vd
sdv
zv
vz
fee
s
sd
fe
vsv
ds